Voorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JacobienTravels en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door JacobienTravels.

Met Reiziger wordt bedoeld elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanbieding van JacobienTravels ontvangt of JacobienTravels verzocht heeft (reis)diensten te verlenen of een (reis)overeenkomst af te sluiten.

Met JacobienTravels wordt bedoeld de eenmanszaak JacobienTravels gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de KVK Amsterdam onder nummer 25721569.

Overeenkomsten, dienstverlening

Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door Reiziger van (een deel van) het aanbod gedaan door JacobienTravels.

De dienstvelening gaat van start na mondeling of schriftelijk aanvaarding door Reiziger van (een deel van) het aanbod gedaan door JacobienTravels.

Wijzigingen in de overeenkomst danwel dienstvelening komen slechts tot stand na mondelinge of schriftelijk accoord van zowel Reiziger als JacobienTravels.

Een schriftelijke aanvaarding of accoord kan tevens via e-mail gedaan worden.

Prijzen en tarieven

Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de door de Reiziger verstrekte gegevens en kenbaar gemaakte wensen alsmede op de ten tijde van het aanbod aan JacobienTravels bekende prijzen en tarieven van derden, wisselkoersen, belastingen, toeslagen e.d.. Mochten hierin wijzigingen optreden, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde dan wel overeengekomen prijzen en/of tarieven. JacobienTravels heeft het recht om tot 7 dagen voor aanvang van de reis de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen in verband met voornoemde wijzigingen. Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de Reiziger recht op kosteloze annulering.

(Aan)betaling

Tenzij anders overeengekomen, betaalt de Reiziger bij totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling van tenminste 20% van de tussen partijen overeengekomen reissom, met een minimum van €200 per persoon. De door JacobienTravels of haar agenten te boeken vliegtickets dienen meestal direct aan de luchtvaartmaatschappij betaald worden. In dat geval bestaat de aanbetaling uit de kosten van de tickets plus 20% van het landarrangement. Na verzending van de boekingsbevestiging verricht de Reiziger per omgaande de (aan)betaling.

Het restant van de betaling dient te geschieden vóór of uiterlijk op de datum die vermeld staat op de factuur of bevestiging.

Betaling voor (alleen) dienstverlening geschiedt op basis van vooraf gemaakte afspraken en dient te geschieden vóór of uiterlijk op de datum die vermeld staat op de factuur.

Annulering

Annulering door de Reiziger dient schriftelijk (of per email) te gebeuren.
Bij annulering is iedere Reiziger de volgende bedragen verschuldigd, tenzij anders overeengekomen:

 • tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom, met een minimum van € 250,- per persoon
 • van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
 • van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

De annuleringskosten bedragen altijd minimaal het bedrag van de aanbetaling.

Wanneer door derden, zoals luchtvaartmaatschappijen en accommodatieverschaffers, andere annuleringsvoorwaarden gehanteerd worden, dan zullen eventuele extra annuleringskosten aan Reiziger doorberekend worden.

Uitvoering van de reis

De reizen worden samengesteld op grond van informatie waarover JacobienTravels vlak voor het doen van een aanbod beschikt en JacobienTravels zal haar uiterste best doen de reis te laten uitvoeren overeenkomstig de afspraken. De aard van de reizen en de bestemmingen kunnen er echter toe leiden dat niet alles verloopt volgens de gemaakte afspraken. In overmachtsituaties zoals wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, politieke onrust, mechanische pech, weersomstandigheden en onder gewichtige omstandigheden waardoor in redelijkheid (verdere) uitvoering van de reis niet kan worden gevergd, kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn of kan een reis komen te vervallen.
Van wijzigingen vóór de datum van vertrek wordt de Reiziger direct op de hoogte gesteld en JacobienTravels zal in overleg met de Reiziger al het mogelijke doen om een gelijkwaardig programma of reis aan te bieden. Wanneer door een overmachtsituatie of gewichtige omstandigheden tijdens een reis wijzigingen optreden wordt hierover door de locale agent met de Reiziger overlegd. De lokale agent neemt uiteindelijk de beslissingen, en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute, programma, dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer.

Indien de Reiziger onderweg tegen problemen aanloopt of zaken niet naar wens verlopen, is de lokale agent het eerste aanspreekpunt voor de Reiziger. De lokale agent is op de hoogte van alle reserveringen en beschikt over de lokale contacten.

Verplichtingen Reiziger

De Reiziger dient er zorg voor te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, waaronder een geldig paspoort en eventueel vereiste visum, en de benodigde vaccinaties. Tevens is Reiziger verantwoordelijk voor de juiste tenaamstelling op (vlieg)tickets.

Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van de benodigde documenten of vaccinaties of een verkeerde tenaamstelling, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Reiziger. Restitutie van de reissom is in dat geval niet mogelijk.

De mogelijkheid om de in nood verkerende Reiziger bijstand te (doen) verlenen wordt ernstig belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp en bijstand van een bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De Reiziger is om die reden verplicht een reisverzekering af te sluiten die een volledige dekking biedt.

JacobienTravels verwacht van de Reiziger dat deze fysiek in staat is de reis te maken. Als dit niet het geval is en de reis daardoor moet worden afgebroken of aangepast, zijn eventuele kosten hiervan voor rekening van de Reiziger. JacobienTravels doet in een dergelijk geval haar uiterste best om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.

De Reiziger is verplicht alle veiligheids- en logistieke aanwijzingen van JacobienTravels of de lokale agent op te volgen.

Aansprakelijkheid

JacobienTravels is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die JacobienTravels in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt, en er dient rekening gehouden te worden met de aard van de reis.
JacobienTravels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 • tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger.
 • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van JacobienTravels, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan JacobienTravels kunnen worden toegerekend.
 • overmacht situaties zoals wijzigingen in dienstregelingen, oorlogssituaties, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech en natuurrampen.
 • diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
 • invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden
 • het door de Reiziger in bezit hebben van volgens de Nederlandse wet of die van het gastland verboden stoffen of goederen.
 • het door de Reiziger handelen in strijd met de wet en zeden van het land waar men reist.
 • fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen
 • kennelijke fouten in het reisprogramma
 • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden of plegen te bieden.

De aansprakelijkheid van JacobienTravels voor schade van de Reiziger is beperkt tot maximaal (éénmaal) de reissom, tenzij een dergelijke beperking niet is toegestaan door toepasselijke wettelijke bepalingen, in welk geval de wel toegestane wettelijke beperking zal gelden. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van JacobienTravels.

Klachten

JacobienTravels en haar lokale agenten doen er alles om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Eventuele klachten gedurende de reis dienen direct met de agent ter plaatse besproken te worden. Als dit niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend. JacobienTravels doet in een dergelijk geval haar best tot een goede oplossing te komen.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle geschillen tussen JacobienTravels en de Reiziger voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van de gesloten overeenkomst of de dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Download Voorwaarden JacobienTravels

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s